Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tot de uitvoering van werk en/of van koop en verkoop en/of huur en verhuur alsmede de uitvoering daarvan door Flora Limburg Interieurbeplanting , voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Onder ‘afnemer’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Flora Limburg Interieurbeplanting een overeenkomst wenst af te sluiten respectievelijk heeft afgesloten, en behalve deze, diens vertegenwoordigers, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met Flora Limburg Interieurbeplanting een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.
 4. Afwijkende condities dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
 5. Flora Limburg Interieurbeplanting behoudt zich het recht voor om de inhoud van de vermelde voorwaarden tussentijds aan te passen c.q. te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de afnemer aanvaard, dan heeft Flora Limburg Interieurbeplanting het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De aangeboden prijzen gelden voor levering af werkplaats / magazijn van Flora Limburg Interieurbeplanting. Opdrachten boven € 950,00 worden franco geleverd in Nederland.

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. Flora Limburg Interieurbeplanting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Flora Limburg Interieurbeplanting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Overeenkomsten tot de uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en/of overeenkomsten van huur en verhuur komen tot stand op het moment van de schriftelijke acceptatie van de order door Flora Limburg Interieurbeplanting.
 4. Bij annulering van een aan Flora Limburg Interieurbeplanting verstrekte opdracht zijn alle door Flora Limburg Interieurbeplanting terzake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever minimaal 10% van de hoofdsom aan Flora Limburg Interieurbeplanting te voldoen, zonder dat Flora Limburg Interieurbeplanting gehouden is aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door Flora Limburg Interieurbeplanting zijn gemaakt.
 5. Het voorgaande geldt onverminderd voor het recht van Flora Limburg Interieurbeplanting op schadevergoeding wegens winstderving, alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
 6. Voor een annulering is de schriftelijke toestemming van Flora Limburg Interieurbeplanting vereist.
 7. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging van de zijde van Flora Limburg Interieurbeplanting geacht door Flora Limburg Interieurbeplanting te zijn aanvaard.

Artikel 4. Prijzen

 1. De prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. In de offerten dienen de prijzen per onderdeel, te weten per planten arrangement te worden gespecificeerd.
 3. Flora Limburg Interieurbeplanting moet zich met de afnemer tijdig in verbinding stellen wanneer hij in geval van in het algemeen onvoorziene omstandigheden niet in staat is tegen de overeengekomen prijs en opgegeven hoeveelheid en kwaliteit te leveren. Wil de afnemer daarna zijn bestelling aanpassen dan ontstaat en nieuwe order respectievelijk een nieuwe overeenkomst.
 4. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen (bijvoorbeeld t.g.v. verhoging van rechten en/of accijnzen etc.) dan behoudt Flora Limburg Interieurbeplanting zich het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.
 5. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de afnemer het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding a.g.v. dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
 6. Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer (CPI)

Artikel 5. Leveringen, leveringstijden

 1. Flora Limburg Interieurbeplanting is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren. Wanneer het Flora Limburg Interieurbeplanting echter door een omstandigheid, vallende buiten zijn directe invloedsfeer, onmogelijk is om de bestelde hoeveelheid te leveren, dan is Flora Limburg Interieurbeplanting gerechtigd na overleg met de afnemer de hoeveelheid te verminderen.
 2. Opgegeven leveringstijden zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Flora Limburg Interieurbeplanting derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een redelijke termijn moet worden gegeven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Flora Limburg Interieurbeplanting zal de afnemer tijdig waarschuwen indien door hem afwijking van de overeengekomen leveringstijd wordt voorzien.
 3. Indien de afnemer de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de afnemer. De producten te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na verstrijking van een beperkte bewaarperiode, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door afnemer te zijn geannuleerd. Alsdan is Flora Limburg Interieurbeplanting gerechtigd de betreffende producten te verkopen. De in gebreke zijnde afnemer is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van Flora Limburg Interieurbeplanting, voor zijn rekening te nemen.
 4. Flora Limburg Interieurbeplanting behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de afnemer vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Flora Limburg Interieurbeplanting is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de afnemer tijdig worden medegedeeld.

Artikel 6. Overmacht

 1. 1. Flora Limburg Interieurbeplanting kan in geval van overmacht -na overleg met de afnemer- de overeenkomst opzeggen danwel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
 2. Overmacht kan geen grond voor ontbinding vormen voor de afnemer, tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn.
 3. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Flora Limburg Interieurbeplanting dit aan de afnemer onmiddellijk per telefax / email of telefonisch onmiddellijk gevolgd door schriftelijke bevestiging berichten.
 4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan 30 dagen vertraging ondervindt, dan is de afnemer bevoegd schriftelijk mee te delen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 5. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van Flora Limburg Interieurbeplanting, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.

Artikel 7. Plaats en moment van levering

 1. De levering wordt geacht plaats te hebben op het moment dat de goederen feitelijk op de overeengekomen plaats aan de afnemer ter beschikking worden gesteld.

Artikel 8. Verlading en transport

 1. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de afnemer tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De afnemer dient zelf in te staan voor verzekering van bestelde c.q. de geleverde goederen, ook indien franco wordt geleverd.

Artikel 9. Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle betalingen geschieden ten kantore van Flora Limburg Interieurbeplanting of door storting of overschrijving op een door Flora Limburg Interieurbeplanting nader aan te wijzen bankrekening. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. De afnemer is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Indien de afnemer gebruik maakt van het recht van opschorting van zijn betalingsverplichting, dan heeft de afnemer de plicht zekerheid van betaling te verschaffen, totdat duidelijkheid is verkregen omtrent het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de door de afnemer ingediende klacht.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer in gebreke. De afnemer is vanaf factuurdatum over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand.
 4. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden komen de daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) voor rekening van de afnemer. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde afnemer -onverminderd eventuele proceskosten- terzake van de kosten, veroorzaakt door zijn in gebreke zijn schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 15% van het factuurbedrag dan wel de werkelijke incassokosten.
 6. Indien gerede twijfel bij Flora Limburg Interieurbeplanting bestaat omtrent het vermogen van de afnemer tot betalen, is eerstgenoemde bevoegd om:
  1. de levering van de producten uit te stellen totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
  2. de overeenkomst door opzegging te beëindigen indien door de afnemer niet binnen 14 dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft.In beide bovengenoemde gevallen wordt de afnemer aansprakelijk gesteld voor de door de leverancier gemaakte kosten c.q. geleden schade.
 7. Met inachtneming van hetgeen elders in deze algemene voorwaarden over risico, speciaal over het overgaan van risico op de afnemer is bepaald, blijven alle door Flora Limburg Interieurbeplanting geleverde producten eigendom van Flora Limburg Interieurbeplanting totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met Flora Limburg Interieurbeplanting gesloten overeenkomst is nagekomen. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Flora Limburg Interieurbeplanting gerechtigd de geleverde producten terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren. Daartoe wordt Flora Limburg Interieurbeplanting hierbij reeds nu voor alsdan door de afnemer onherroepelijk volmacht verleend de percelen waar de geleverde producten zich bevinden te betreden of door diegenen die met het terughalen van de producten zijn belast, te doen betreden.

Artikel 10. Verpakking

 1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.
 2. Meermalige verpakkingen en ander duurzaam materiaal (zoals kartonnen dozen, containers, stapelwagens etc.), die eigendom blijven van Flora Limburg Interieurbeplanting, worden eveneens tegen kostprijs in rekening gebracht en dienen te worden geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de afnemer in rekening gebracht. Indien echter de terugzending van het materiaal in correcte staat binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten, eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het gebruik, plaatsvinden.
 3. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte stat is geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de afnemer in rekening gebracht.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen onmiddellijk na constatering bij in ontvangstneming of in elk geval binnen drie dagen schriftelijk aan Flora Limburg Interieurbeplanting te worden gemeld.
 2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na constatering aan Flora Limburg Interieurbeplanting te worden medegedeeld en in elk geval zodanig tijdig schriftelijk bij bovengenoemde te worden ingediend dat deze in staat is de juistheid van de klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.
 3. Geringe afwijking van het bestelde c.q. de geleverde producten in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur, en vorm (e.d.) kunnen geen grond opleveren voor reclame en kunnen voor de afnemer nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 4. De klachten dienen ten minste te bevatten:
  1. een zo uitvoerig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het gebrek;
  2. opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de geleverde en door de afnemer afgekeurde goederen identiek zijn.
 5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 6. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door de leverancier in behandeling genomen.

Artikel 12. Garantie beplantingen

 1. Ten aanzien van de beplantingen geldt garantie gedurende zes maanden na levering, mits de afnemer de volgende minimumvoorwaarden stipt in acht neemt:
  1. Licht bij acht of meer uren tenminste 750 Lux;
  2. Temperatuur tussen 15 en 25 graden Celsius, tochtvrij;
  3. Relatieve vochtigheid: tenminste 50%;
  4. Water geven en onderhoud: wordt verricht door Flora Limburg Interieurbeplanting.
 2. Aanspraken op de in lid 1 genoemde garantie worden slechts gehonoreerd indien de afnemer, in geval van gebrekkige beplanting, bewijst dat aan bovengenoemde voorwaarden a. t/m d. is voldaan. De garantie van Flora Limburg Interieurbeplanting gaat niet verder dan het kosteloos herstellen van de gebreken c.q. vervangen van de geleverde producten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Flora Limburg Interieurbeplanting vaststelt dat de door Flora Limburg Interieurbeplanting geleverde producten van een ondeugdelijke kwaliteit blijken te zijn, zullen deze door Flora Limburg Interieurbeplanting kosteloos worden vervangen.
 2. Indien Flora Limburg Interieurbeplanting aansprakelijk wordt gesteld voor de schade vanwege een ondeugdelijke levering, is Flora Limburg Interieurbeplanting louter aansprakelijk voor de (aantoonbare) schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Flora Limburg Interieurbeplanting. Een en ander is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de koopsom van de betreffende order.
 3. Aansluitend op het vorige artikel, sluit Flora Limburg Interieurbeplanting uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade uit ter zake tekortkomingen en/of gebreken.
 4. Flora Limburg Interieurbeplanting is niet aansprakelijk voor schade die aan en/of door de geleverde zaken wordt veroorzaakt indien e.e.a. het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke opslag, uitstalling (ect) van deze zaken.
 5. Op verzoek wordt aan de afnemer steeds naar beste weten en kunnen door of namens Flora Limburg Interieurbeplanting alle verlangde informatie betreffende de beplantingen en hun verzorging verstrekt echter zonder enige aansprakelijkheid van Flora Limburg Interieurbeplanting.

Artikel 14. Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met Flora Limburg Interieurbeplanting en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, ten aanzien waarvan de Rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, onverminderd het recht van Flora Limburg Interieurbeplanting om de volgens de wet bevoegde Rechtbank te adiëren.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Eventueel overeengekomen Aanvullende Voorwaarden, regelende de onderhoudswerkzaamheden door Flora Limburg Interieurbeplanting, worden als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden aan de afnemer ter hand gesteld / toegezonden. Eventuele ongeldigheid van een bepaling van de Aanvullende Voorwaarden laat de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 2. Indien er voor zover enig onderdeel c.q. enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Vragen?
Bel 043-365 46 76
[email protected]

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste trends!